มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6211216   สาขาวิชา เคมี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621121601 นางสาวพสุธิดา สุรินทร์วงค์     
2   621121602 นางสาวอารีรัตน์ ใจเงิน     
3   621121603 นางสาวนาฏยา สุนทรวารี     
4   621121604 นายวงศธร อึ้งธีรกุล     
5   621121605 นางสาวจุฑามาศ โพธิ์งาม     
6   621121606 นางสาวภูริชญา กรอยสระน้อย     
7   621121607 นายภูดิส แก้วปาคำ     
8   621121608 นายปฏิพัทธ์ หมื่นกล้า     
9   621121609 นางสาวณิชากร ช่างย้อม     
10   621121610 นางสาวอนัตตา เผ่าตัน     
11   621121611 นายจิรวัฒน์ ขันทอง     
12   621121612 นางสาวเสาวลักษณ์ มูลงาม     
13   621121613 นางสาวอนัญพร บัวปี     
14   621121614 นางสาวธนัชพร สัตบุตร     
15   621121615 นางสาวณัฐณิชา น้อยมาลัย     
16   621121616 นายรัตนากร นรินทร     
17   621121617 นางสาวเตือนใจ แปงวีระ     
18   621121618 นางสาวอารพี แก้วทองดี     
19   621121619 นางสาววิรัลพัชร ฉวีไทย