มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6212201   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621220101 นางสาวสุนันทา กิติโยธี     
2   621220102 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ สิทธิราช     
3   621220103 นางสาวชมพูนุท รัตนพรมราช     
4   621220104 นางสาวเบญจรัตน์ เเกมขุนทด     
5   621220105 นางสาวสุพิสรา หลวงพงษ์     
6   621220106 นางสาวโสรยา เดชทรัพย์     
7   621220107 นางสาวสุธิตา มาน้อย     
8   621220108 นางสาววิมาลา ดีวัน     
9   621220109 นางสาวกาญจนา น้อยผล     
10   621220110 นางสาววิจิตรา กลาดเกลื่อน     
11   621220111 นางสาววิรัลยุพา น้อยนาช     
12   621220112 นายณัฐวัฒน์ หม่อนตะคุ     
13   621220113 นางสาวดวงรดา อยู่สุขดี     
14   621220114 นางสาวศุภิสรา ประมาณ     
15   621220115 นางสาวนริศรา แก่นละออ     
16   621220116 นางสาวมินตรา พุกกลิ่น     
17   621220117 นางสาวธนัชชา ขำขุด     
18   621220118 นายเรวัต ป้อมเสมา     
19   621220119 นางสาวณิชกานต์ คล้ายสุทธิ์     
20   621220120 นางสาวสิริรักษ์ แก้วทุ่ง     
21   621220121 นางสาวสิรินทิพย์ สุขพร้อม     
22   621220122 นางสาวยศวดี เอกปัชชา     
23   621220123 นายพงศกร จันนุ่ม     
24   621220124 นางสาวณรรธนศร แจ่มสน