มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6212202   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621220201 นางสาวอรวรรณ จันทร์คุนยงค์     
2   621220202 นางสาวจิรนันท์ ดวงดี     
3   621220203 นายณัฐวุฒิ เทียมพงษ์     
4   621220204 นายศรนารายณ์ นาคน้อย     
5   621220205 นายธีรพงษ์ ใจสิน     
6   621220206 นางสาวรุ่งทิวา วรวุฒิเกรียงไกร     
7   621220207 นางสาวโอปอ ปิ่นเพชร     
8   621220208 นายทักษิณ มะยมหิน     
9   621220209 นางสาวบุณยนุช อุดธง     
10   621220210 นางสาววรรณษา จินตกสิกิจ     
11   621220211 นางสาวเพชราภรณ์ รวงผึ้ง     
12   621220212 นางสาวมัทวัน ภู่ภีโญ     
13   621220213 นางสาวสุธาสินี ปั้นแพทย์     
14   621220214 นายวชิรวิชญ์ อินทร์อยู่     
15   621220215 นายอุเทน สุตาคำ     
16   621220216 นายรัชพล สุภาพ     
17   621220217 นายชลธวัช เอมศิริ     
18   621220218 นางสาวสนธยา มะณีเขียว     
19   621220219 นายนวพล มะโนสา     
20   621220220 นางสาวนันทนา นัดครีบ     
21   621220221 นางสาวจิตติมาศ ทรัพย์พูล     
22   621220222 นางสาวไซเทียร์ เซิ่น     
23   621220223 นายจักรกฤษ คำบรรลือ     
24   621220224 นางสาวศิรภัสสร พรมบุตร     
25   621220226 นางสาวกรนิกาน อุดมวัฒนวิโรจน์     
26   621220227 นางสาวอภิภาวดี มากอยู่     
27   621220228 นางสาวปัณฑารีย์ จงกลรัตน์