มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6212203   สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621220301 นางสาวสศินา สายทอง     
2   621220303 นางสาวพรพรรณ ยิ้มเยื้อน     
3   621220304 นางสาวสุธิกานต์ นิลผ่อง     
4   621220305 นางสาวณัฐพร สีดา     
5   621220306 นางสาวนิชนันท์ เกตุเปีย     
6   621220307 นางสาวศิริเนตร ลาภอุตม์     
7   621220308 นายธีรภัทร์ ผลบุญ     
8   621220309 นางสาวพิมพ์วจี กล่ำโพธิ์     
9   621220310 นางสาวอรทัย อ่อนน้อย     
10   621220311 นางสาววรรณภา โตทวี     
11   621220312 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบัว     
12   621220313 นายพนมกร ดอกจันทร์     
13   621220314 นางสาวจาริฏา คงกลั่นดี     
14   621220315 นายกุลชาติ ผ่องใส     
15   621220316 นายคงกระพัน นิ่มตรง     
16   621220317 นางสาวเกวรินทร์ โพธิ์มา     
17   621220318 นางสาววานิสรา บุญรอด     
18   621220319 นางสาวกชกร กุลจา     
19   621220320 นางสาวสิริยากร เเจ้งธรรมมา     
20   621220321 นางสาวเบญจวรรณ หมอกมืด     
21   621220322 นางสาวกาญจนา ปานศิลา     
22   621220323 นายณัฐวุฒิ พันทิม     
23   621220324 นางสาวเบญจวรรณ ต่วนชะเอม     
24   621220325 นางสาวอนุภา แซ่ว้าน