มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6212204   สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ