มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6212204   สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621220401 นางสาวพิชญ์สินี เสือทอง     
2   621220402 นายอาทิตย์ มาน้อย     
3   621220403 นางสาวสุมณฑา อ๊อดพันธ์     
4   621220404 นางสาวกรรณิการ์ ลีจ้อย     
5   621220405 นายมนัสวี อภิวัฒน์     
6   621220406 นางสาวสุจิตรา วิวะโค     
7   621220407 นางสาวนิศารัตน์ แสนใจวุฒิ     
8   621220408 นางสาวปิยวรรณ นิ่มคำ     
9   621220409 นางสาวชนกานต์ นาคก้อน     
10   621220410 นางสาวน้ำทิพย์ นัยสาง     
11   621220411 นางสาวจันทร์นภา เอี้ยนไธสง     
12   621220412 นางสาววาสนา แซ่ย้า     
13   621220413 นางสาวธิดารัตน์ บุผามาลา     
14   621220414 นางสาวกัลยากร หมู่มาก     
15   621220415 นางสาวกัญญารัตน์ รัชตรุ่งโรจน์กูล     
16   621220416 นางสาวสุชานาฏ ครองสุข     
17   621220417 นางสาวสิริมา กูกขุนทด     
18   621220418 นางสาวนาริน วงค์วิไล     
19   621220419 นางสาวปาริฉัตร วงศ์ชมภู     
20   621220421 นางสาวจิดาภา ชมภูศรี     
21   621220422 นางสาวอรญา อะวะศรี     
22   621220423 นางสาวโยษิตา รอดจันทร์     
23   621220424 นางสาวปองกานต์ ป้องหา     
24   621220425 นางสาวพัชราภรณ์ ดำสนิท     
25   621220426 นางสาวสุทธิกานต์ อิ่มมาก     
26   621220427 นางสาวนิลาวรรณ ทองคำ     
27   621220428 นางสาวมะลิ ปองคุณโชค     
28   621220430 นางสาวจิติพร สมสุข     
29   621220431 นางสาวนลพรรณ แซ่เอี้ย     
30   621220432 นางสาววันนิสา เนียมทอง     
31   621220433 นางสาวอาภัสรา ไชยศิริ     
32   621220434 นางสาวสนธญา หวังพิทักษ์วงศ์