มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213201   สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ