มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213201   สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621320101 นางสาวชนิสรา ร่มโพธิ์รี     
2   621320102 นายณัฐพล นกน้อย     
3   621320103 นางสาวดรุณวรรณ ปานเกิด     
4   621320104 นายอภิชัย บุตรดี     
5   621320105 นายธีรทัช ครุฑมาส     
6   621320107 นางสาวกิ่งแก้ว อ่อนสำรี     
7   621320108 นายชุติพนธ์ อาจธัญกรณ์     
8   621320109 นายอัมพุ ปั้นตระกูล     
9   621320110 นายสรรเพชญ เขื่อนขัน     
10   621320111 นายลิขิต เนานะมะบัติ     
11   621320112 นายพนศกรณ์ หุ้นเหี้ยง     
12   621320113 นายฐิรวรรษ จันทร์ทอง     
13   621320114 นายชัยชนะ แสนสม     
14   621320115 นายธรรมรัตน์ ศรีคุณ     
15   621320116 นายลิขิต วันทา     
16   621320117 นางสาววาสนา แซ่จาง     
17   621320118 นายศุภกร แช่มช้อย     
18   621320119 นายรัชชานนท์ พฤฒิโชต     
19   621320121 นายธีรภัทร ฤทธิ์จันทึก