มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213202   สาขาวิชา เคมี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621320201 นายโยธิน เชยชม     
2   621320202 นายกิตตินัส อินทะปัญญา     
3   621320203 นางสาวฐิติพร โกตะมะ     
4   621320204 นางสาวยุวดี จันทร์ปิง     
5   621320205 นางสาวจันทนีย์ จองความดี     
6   621320206 นางสาวรจนา เจตนาการกิจ     
7   621320207 นางสาวสุภานัน ตรีสาต     
8   621320208 นางสาวนิรชา เกษแก้ว     
9   621320209 นายโชคชัย กาวิน     
10   621320210 นางสาวศศิกานต์ งามสม     
11   621320211 นางสาวปริศนา สายสุยะ     
12   621320212 นางสาวจิตตา แก้วเผือก     
13   621320213 นางสาวศิริณัฐฌา ใจรักษ์     
14   621320214 นางสาวธรารัตน์ ปิ่นวงษ์     
15   621320215 นางสาวฉัตรติญา ประดิษฐนุช