มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213203   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621320301 นางสาวสุกัญญา เจริญทัศน์     
2   621320302 นางสาวอรอนงค์ เสนแก้ว     
3   621320303 นางสาวมัสยา มาลาบาล     
4   621320304 นางสาวอพิณยา ตันตุลา     
5   621320305 นายณ ชนก ทองปาน     
6   621320306 นางสาววันวิสา เกตุเกล้า     
7   621320307 นางสาวอภิญญา รถโสดา     
8   621320308 นางสาวกรกมล พาทัน     
9   621320309 นางสาววันวิสา นามคำ     
10   621320310 นางสาวนุจรี เด่นมาลัย     
11   621320311 นางสาววาสนา ทับโชติ