มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213204   สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621320401 นางสาวอริสรา แก้วถาวร     
2   621320402 นายเอกพร รุ้งแสนสวย     
3   621320403 นางสาวปรารถนา ทัดเทียมพงษ์     
4   621320404 นางสาวสุชาริณี จื้อชัย     
5   621320406 นางสาวตวงทอง มณีรัตน์     
6   621320407 นางสาวรวิวรรณ โพศรี     
7   621320408 นางสาวสิริรัตน์ เผือกเอก     
8   621320409 นายประสิทธิ์ บงกชนิมิตชัย     
9   621320410 นางสาวภัคจีรา เกิดมณี     
10   621320411 นางสาวกาญจนา สมภิพงษ์     
11   621320413 นายกิตติศักดิ์ คุ้มเหม     
12   621320414 นางสาวนัฐฑริกา วงค์คร้าย     
13   621320415 นางสาวอินทิรา ภาประเสริฐ     
14   621320416 นายเกริกกรินทร์ โพธิไกร     
15   621320417 นางสาวปัถยานี วังคีรี