มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213208   สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621320801 นางสาวธารารัตน์ ทองคำ     
2   621320802 นางสาวรัชนีพร ทองชีวงศ์     
3   621320803 นางสาวรุจิรา เย็นมั่น     
4   621320804 นางสาวกนกวรรณ แซ่ท้าว     
5   621320805 นายธวัชชัย ดานะ     
6   621320806 นางสาวษรารัตน์ จิโนเขียว     
7   621320807 นางสาวลัดดาวัลย์ แซ่ท้าว     
8   621320808 นายอัษฎาวุธ จันทรสกุล     
9   621320809 นายนพดล มะยมหิน     
10   621320810 นางสาวฐิตาภา เสนา     
11   621320811 นายนภัสกร กสิพันธุ์     
12   621320812 นางสาวเอมวลี อุดถา     
13   621320813 นางสาวสุปรียา นุ่มน้อย     
14   621320814 นายจักรพันธ์ จันทโสภา     
15   621320815 นางสาวกวีกาญจน์ นิธิวงษ์     
16   621320816 นายณภัทร มนขุนทด     
17   621320817 นางสาวณัฏฐณิชา กลิ่นทุ่ง     
18   621320818 นายณัฐพงศ์ อิ่มอกใจ     
19   621320819 นางสาวจันทร์จิราภรณ์ แก้วมี     
20   621320820 นางสาวจิตรภาณุ แซ่ว้าน     
21   621320821 นางสาวชนิษฐา เขียวเขิน     
22   621320822 นางสาวนริศรา สอนลา