มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213209   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621320901 นายวรวุฒิ ดาราพัฒน์     
2   621320902 นายนภัส แสงตระกูล     
3   621320903 นายวิรุฬห์ศักดิ์ ชัยรินทร์     
4   621320904 นายหัสดิน บ้านนาไพสิฐ     
5   621320905 นางสาวพรทิพย์ แซ่ฟุ้ง     
6   621320906 นางสาวพัชราวรรณ เกิดพันธ์     
7   621320907 นายจิรศักดิ์ สิงหบุตร     
8   621320909 นางสาวชนากานต์ คำชู     
9   621320910 นางสาวมุธิตา พลภักดี     
10   621320911 นางสาวอนันตพร อรุณฉาย     
11   621320912 นายนราวิชญ์ รอดวงษ์     
12   621320913 นายวิษณุ ป้องศรี