มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213210   สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ