มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213210   สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621321001 นางสาวทัดดาว สมัครธัญการ     
2   621321002 นางสาวอัฐภาพร เขียวจันทร์     
3   621321003 นางสาวมณีรัตน์ นามมณีวงษ์     
4   621321004 นายนพกร เจริญวิกภัย     
5   621321005 นางสาวเสาวลักษณ์ ใจอินทร์     
6   621321006 นางสาวสัตตกมล ประมาณ     
7   621321007 นางสาวรัชดาภรณ์ พัทวี     
8   621321008 นางสาวสุมิตตรา ศรีดำ     
9   621321009 นางสาววาสนา ศรีสงคราม     
10   621321010 นายก้องภพ วงศ์ใจจา     
11   621321011 นายนพ คงเมือง     
12   621321012 นางสาวมาริสา ไตรธิเลน