มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6213211   สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621321101 นางสาวจณิสตา นิยมชน     
2   621321102 นางสาวประกายฟ้า เลี่ยวไทสง     
3   621321103 นางสาวปรียาภรณ์ ภาคภูมิ     
4   621321104 นายศุภกร ศรีสงคราม     
5   621321105 นายปรมินทร์ ประเกียร     
6   621321106 นางสาวมาลัยวรรณ เลิกนอก     
7   621321107 นายกรพจน์ ขัดทาน     
8   621321108 นายภูบดินทร์ สิงพา     
9   621321109 นายธนวุฒิ ชัยหัตถ์     
10   621321110 นางสาววิมลศิริ สกุลเมือง     
11   621321111 นายธงชัย สุริวงษ์     
12   621321112 นายอภิสิทธิ์ ปักธงชัย     
13   621321113 นายเพชรภิรมย์ พลอาชา     
14   621321114 นายจุมพล พรหมทอง     
15   621321115 นายคุณาภัทธ์ พุทดี     
16   621321116 นางสาวพุธิตา นนทพัฒน์     
17   621321117 นายเพชรพิษณุ จิระเดชประไพ     
18   621321118 นายสรวิชญ์ มาเนตร     
19   621321119 นายอมร เกษาพร     
20   621321120 นายนพดล ระฆัง     
21   621321121 นายกฤษณะ เผือกแก้ว     
22   621321122 นายปิยะพงษ์ กำเหนิดเกิด     
23   621321123 นางสาวกัญญาพัชร มาสอุดม     
24   621321124 นางสาวฐิติพร โพธิ์มาก     
25   621321125 นายสรศักดิ์ เสือเจริญ