มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214201   สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621420101 นางสาวจินต์จุฑา สร้อยขจิตกุล     
2   621420102 นางสาวพัชริยา ครุฑเครือ     
3   621420103 นางสาวศิรินยา แย้มเจริญ     
4   621420104 นางสาวอารีรัตน์ วัฒโล     
5   621420105 นางสาวนริศรา อินตา     
6   621420107 นางสาวสุภาวดี อุดมโภชน์     
7   621420108 นางสาวนันทณา โพธิ์ทอง     
8   621420109 นางสาวพุทธรักษา ขัดทาน     
9   621420110 นางสาวเมษา แจ่มหม้อ     
10   621420111 นางสาวพงษ์นภา พยัคโส