มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214202   สาขาวิชา การตลาด

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621420201 นางสาวปิยะฉัตร บุญเกิด     
2   621420202 นางสาวชุลีพร อินแสง     
3   621420203 นางสาววาสินี วังนาค     
4   621420204 นายหยก เหลืองชลธาร     
5   621420205 นายธณัฐฐา อินถึก     
6   621420206 นางสาวสุพัตรา ชาภุมี     
7   621420207 นางสาวแสงทิพย์ เบ้าทอง     
8   621420208 นางสาววนิดา เขียวเกษม     
9   621420209 นางสาววนารี เขียวเกษม     
10   621420210 นางสาวจันทกานต์ โพธิ์กลิ่น     
11   621420211 นางสาวมณฑา ดอนปิ่นไพร     
12   621420212 นางสาวพรชิตา แจ่มจันทร์     
13   621420213 นางสาวกัลยรัตน์ ขัดแป้น     
14   621420214 นายอัษฎายุท แสงมณี     
15   621420215 นางสาวโสภิดา น้อยทะ     
16   621420216 นางสาวพัสวี มหาการเกตุ     
17   621420217 นางสาวทิพย์สุคนธ์ หงษ์ยนต์     
18   621420218 นายภูวฤทธิ์ โลหะ     
19   621420219 นางสาวปาริชาติ สุพิศ     
20   621420220 นางสาวเสาวนีย์ หงษ์ลอยฟ้า     
21   621420221 นายพรพจน์ แซ่เจี่ย     
22   621420222 นางสาววรรณวรินทร์ ทรัพย์อนันต์พิพัฒน์     
23   621420223 นางสาวเบญจรงค์ พิมพ์ศักดิ์