มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214203   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ