มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214203   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621420301 นายอภิสิทธิ์ อุ่นยิ่งเจริญ     
2   621420302 นางสาวณัฐพร โพธิ์งาม     
3   621420303 นางสาวจิดาภา กาญจนจันทร์     
4   621420304 นายจตุรภัทร วิเศษศรี     
5   621420305 นางสาวฐิติมา เพ็งสมยา     
6   621420306 นางสาวกนกพร แซ่ตั้ง     
7   621420307 นางสาวอรสา นามราชา     
8   621420308 นายนัทธพงศ์ โพธิ์เงิน     
9   621420309 นายตรีรักษ์ แก้วไชย     
10   621420310 นายภธรรม พูลเขียว     
11   621420311 นางสาวกิ่งกาญจน์ นิลประพฤติ     
12   621420312 นางสาวชลธิชา นครพุ่ม     
13   621420313 นายธนู ทอแสงสุวรรณ     
14   621420314 นายศักดิ์ชัย เซี่ยงหลิว     
15   621420315 นายนรวิชญ์ เอี่ยมรักษา     
16   621420316 นายนภดล ดำรงพานิชชัย     
17   621420317 นางสาวนันทวรรณ เพ็งสอน     
18   621420318 นางสาวธนัญญา มูลทองสงค์     
19   621420319 นางสาวเกวลิน ภู่เล็ก