มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214204   สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621420401 นางสาวอริสา ศรีทอง     
2   621420402 นางสาวพลอยไพลิน มณีโชษิตา     
3   621420403 นางสาวแสงแก้ว แซ่ด่าน     
4   621420404 นางสาวสุพัตรา จีนเพชร     
5   621420405 นางสาวศิรินทรา โชคบำรุง     
6   621420406 นายรณกร สลีวงค์     
7   621420407 นายจิระวิน ชนะกุล     
8   621420408 นายกิตติกร ต๊ะตา     
9   621420409 นางสาวณัฐนิชา นวลอยู่     
10   621420410 นางสาวสาธวี คงรัตน์     
11   621420411 นางสาวรังสินี ดิษวงษ์     
12   621420412 นางสาวกิตติกานต์ เข็มอุดร     
13   621420413 นางสาวภัทราวดี ตาไว     
14   621420414 นายอนันต์ อังศิริ     
15   621420415 นางสาวภาวรินทร์ จนุช     
16   621420416 นางสาวอรณิชา วงษ์ลา     
17   621420417 นางสาววิชุลดา หนูโต     
18   621420418 นางสาวนิลาวรรณ คำทอง     
19   621420419 นางสาวณัฐธิดา จันทิมา     
20   621420420 นางสาวปารินัต ตันปิง     
21   621420421 นางสาวสุพัตตา นาเมืองรักษ์     
22   621420422 นางสาวจุฑามาศ วรรณโอทอง     
23   621420423 นางสาวอรอุษา ต่วนโต     
24   621420424 นางสาวสิริบูรณ์ บัวสด     
25   621420425 นางสาวนริศรา ทองสุข     
26   621420426 นายลัทธวัฒน์ ต.เจริญ     
27   621420427 นางสาวจุฑารัตน์ ฤมิตร     
28   621420428 นางสาวสุวรรณสา ชูแผ้ว     
29   621420429 นายเรื่อเอ๋อ จำปู้