มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214205   สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ