มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214205   สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621420501 นางสาวศันสนีย์ ไกรจันทร์     
2   621420502 นายอภิสิทธิ์ สวัสดี     
3   621420503 นางสาวธนาธร ปุ่นปุย     
4   621420504 นายสุทีรพล พรมศรี     
5   621420505 นายธนวัฒน์ ปานแดง     
6   621420506 นายธนกฤต จันทร์เนียม     
7   621420507 นายผดุงเกียรติ ยอดศรีทอง     
8   621420508 นายพีรณัส พูลเขียว     
9   621420509 นายภูวเนตร ตะติยะ     
10   621420510 นายพงศกรณ์ วงษ์อ่อง     
11   621420511 นางสาวฐิติรัตน์ พะนะกานา     
12   621420512 นายบริพัทร ภู่เขียว     
13   621420513 นางสาวนุชสรา เดชะมา     
14   621420514 นายภัทรพงษ์ สุนันทิพย์     
15   621420515 นายกฤษชัย ตุงคะศิริ     
16   621420516 นายจิรกฤต อยู่สิทธิ์     
17   621420517 นายภูชิชย์ จำปาเทศ     
18   621420518 นายธนโชติ แก้วรูปเรา