มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214206   สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621420601 นางสาวศิริลักษณ์ ทองทับทิม     
2   621420602 นายภาคภูมิ ทองศรี     
3   621420603 นางสาวกิติมา รอดศรี     
4   621420604 นางสาวธัญญาลักษณ์ สมพมิตร     
5   621420605 นายศุภกิจ ม้วนทอง     
6   621420606 นางสาวคณัสนันท์ พลอยวิเศษ     
7   621420607 นายภานุวิชญ์ ร่มโพธิ์     
8   621420608 นางสาวศิริธนาภรณ์ แย้มทุ่ง     
9   621420609 นายกันตภณ สุขชุ่ม     
10   621420610 นางสาวชญาณี ปรีชา     
11   621420611 นายอดิิเทพ สมเพชร     
12   621420612 นางสาวชลฤชา พูลอนันต์     
13   621420613 นางสาวณัฐกานต์ อ่วมสถิตย์     
14   621420614 นายสหพัฒน์ มีชัย     
15   621420615 นางสาวกรรภิรมย์ เทียมเพชร     
16   621420616 นายมงคลชัย คงทับ     
17   621420617 นางสาวสุชานาฎ เสือยิ้ม     
18   621420618 นางสาวรัชนีญา เมาะราษี     
19   621420619 นางสาวพรพิมล เพ็งวงศ์     
20   621420620 นายสิรภพ ปัญญาวัง     
21   621420623 นายธนบูรณ์ ร่มโพธิ๋เจริญ     
22   621420624 นายธีรภัทร์ มิ่งรักษา     
23   621420625 นางสาวประวีณา ทรัพย์โฉม     
24   621420626 นางสาวนริศรา จันผ่อง     
25   621420627 นางสาวกมลวรรณ สุนทร     
26   621420628 นางสาวฑิตธิตา ภิรมย์นา     
27   621420629 นายพีระพงษ์ คล้ายลักษณ์     
28   621420630 นางสาวจริญญา กบขุนทด