มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6214207   สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621420701 นางสาวสุกัญญา นาคขำ     
2   621420702 นางสาวกนกพร ภาคีหาญ     
3   621420703 นางสาวณัฐณิชา ปัจฉิม     
4   621420704 นางสาวนิภาพร บัวหลวง     
5   621420705 นางสาวขวัญชีวัน ภูมิคอนสาร     
6   621420706 นางสาวพัชรินทร์ บุตรดี     
7   621420707 นางสาวชลธิชา พลศร     
8   621420708 นางสาวณัฐพร แซ่เติ๋น     
9   621420709 นายสุทธิรักษ์ คัชพงษ์     
10   621420710 นางสาวอำพร เนื้อไม้     
11   621420711 นางสาววัลภา ทวีสวย     
12   621420712 นางสาวฉรัชฎา เปรมพล     
13   621420713 นางสาวกุลปรียา ปานกลีบ     
14   621420714 นางสาวสุทธิดา นามธรรม     
15   621420716 นางสาววาณิชา ฝอยทอง     
16   621420717 นางสาวพิมพ์ภาพร สุวรรณพันธ์     
17   621420718 นายชนิสร ไทยแท้     
18   621420719 นางสาวลักขณา สีเพชร     
19   621420720 นางสาวอรุณวรรณ พุมมาลา     
20   621420721 นางสาวสุรีรัตน์ สุขอิ่ม     
21   621420722 นายสราวุธ เกิดพงษ์     
22   621420723 นางสาวชนากานต์ โพธิ์เทพ     
23   621420724 นายปิ่นโชค ตั่นปิน     
24   621420725 นางสาวสุภัสสรา เนาวราช     
25   621420726 นางสาวปรีดาภรณ์ เพชรทอง     
26   621420727 นางสาวพรทิพา มุ้ยแก้ว     
27   621420728 นางสาวบุษกร เงินทุ่ง     
28   621420729 นายอนุสรณ์ กำมา     
29   621420730 นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุขพร้อม