มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6215201   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621520101 นางสาวทิพวรรณ วงษ์อารักษ์     
2   621520102 นางสาวรัตนาวดี คิรีรมย์     
3   621520103 นางสาวพัทธ์วิรา อิ่มพุ่ม     
4   621520104 นางสาวประภาภรณ์ สงวนศักดิ์     
5   621520105 นางสาวดวงอนงค์ สูงสุด     
6   621520106 นางสาวอิศริยา สระเเพงน้อย     
7   621520107 นางสาวเบญจรัตน์ แป้นกลัด     
8   621520108 นางสาวศศิธร แก้วประเสริฐ     
9   621520109 นางสาววริศรา วันชัย     
10   621520110 นางสาวสุชานาถ ทองพันชั่ง     
11   621520111 นางสาวอุมาลี มัญชุวงศ์     
12   621520112 นางสาวรัตนาภรณ์ เพิ่มหิรัญ     
13   621520113 นางสาววาทธิดา พะโกล     
14   621520114 นางสาวธิดารัตน์ รัตนะ     
15   621520115 นางสาวปาลิดา คำบรรลือ     
16   621520116 นางสาววรรณิศา แจ่มมณี     
17   621520117 นางสาวอัญชลี คำตั๋น     
18   621520118 นางสาวพีรยา ศรีอวยพร     
19   621520119 นางสาวเกตุวรินทร์ มีสงฆ์     
20   621520120 นายสุรพัศ จินดาประสาน     
21   621520121 นางสาวชัญญานุช วรชินา     
22   621520122 นางสาวอารีรัตน์ ขันสี     
23   621520123 นางสาวทรรศนีย์ วงศรักษ์     
24   621520124 นางสาวศิริกาญจน์ ศรีมันตะ     
25   621520125 นางสาวสุภาพร พรมถา     
26   621520126 นางสาวกรกมล จงมีความสุข     
27   621520127 นายทนงศักดิ์ แซ่ลี     
28   621520128 นางสาวอุมารินทร์ มัญชุวงศ์     
29   621520129 นางสาวศิริพร มงคลเกาะ