มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6215202   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621520201 นางสาวสายฝน สุขรอด     
2   621520202 นายธนภัทร เลิศสูงเนิน     
3   621520203 นางสาวสุนิษา ทิเอี่ยม     
4   621520204 นางสาวอมรรัตน์ อ่อนภูมี     
5   621520205 นางสาวกิ่งแก้ว เฉยชู     
6   621520206 นางสาวสาวิตรี แสงรุ่ง     
7   621520207 นายสุธีกร เงินสุข     
8   621520208 นายอนุชา นารอด     
9   621520209 นางสาวชลธิชา ยิ้มบุญเกิด     
10   621520210 นายภานุ สวนแก้ว     
11   621520211 นางสาวรจนา ฤทธิ์มนต์     
12   621520212 นางสาวชลธิชา ซ้ายก่า     
13   621520213 นางสาวพิชญ์สินี วิชาสวรรค์     
14   621520214 นางสาวเบญจลักษณ์ แสวงแก้ว     
15   621520215 นางสาวกัลญารัตน์ ผาแดง     
16   621520216 นางสาวจันจิรา สารัชชู     
17   621520217 นางสาวพรทิพย์ เชื้อแก้ว     
18   621520218 นางสาวธมลวรรณ ท้าวทา     
19   621520219 นางสาวฐปนัท ยะสินธ์     
20   621520220 นางสาวออมสิน สามงามยา     
21   621520221 นายสมรักษ์ คำลิดง     
22   621520222 นางสาวลดาวัลย์ ลันดา     
23   621520223 นางสาวสุธิมา โคฮาด     
24   621520224 นางสาวปิยวดี ชาติไกรบัญชา     
25   621520225 นางสาวกรกนก ยืนยั่ง     
26   621520226 นางสาวเบญจรัตน์ แสวงแก้ว