มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6215301   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621530101 นางสาวเบญจพร อ่อนจิ๋ว     
2   621530102 นางสาวชุติมา วรรณโชติ     
3   621530103 นางสาวจิตรา ด้วงชื่น     
4   621530104 นางสาวแชมเปญ จันทร์มณี     
5   621530105 นางสาวนิศาภรณ์ เพิ่มทรัพย์     
6   621530106 นางสาวธิดา เรื่อศรีจันทร์     
7   621530107 นางสาวอรอุมา แก้วสระแสน     
8   621530108 นางสาวศวิตา สุวรรณภูมิ     
9   621530109 นางสาวนงค์นิจ นุตตโยธิน     
10   621530110 นางสาวพัชรินทร์ ภัทรไกร     
11   621530111 นางสาวแอมมิกา อินแก้ววงค์     
12   621530112 นางสาวอาทิตยา มณีนก     
13   621530113 นางสาวนัสทิตา สินนิคม     
14   621530114 นางสาวฮารุกะ ยามาโมโต     
15   621530115 นางสาวอริศรารัตน์ อุดกันทา     
16   621530116 นางสาวสริดา ขอนทอง     
17   621530117 นางสาวดวงกมล สีดานุช