มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6216201   สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621620101 นางสาวปริญญาภรณ์ จูสิงห์     
2   621620102 นายศราวุฒิ เสาร์เขียว     
3   621620103 นายธีระเดช รัตนววรรณ     
4   621620104 นางสาวอโรชา ขวัญพรม     
5   621620106 นางสาววราวรรณ เชื้อสิงห์     
6   621620107 นางสาวพวงสร้อย จันทโสภา     
7   621620108 นางสาวพาฝัน พรมวงษ์ป้อ     
8   621620109 นางสาวณิชากร แสนอ่อน     
9   621620110 นางสาวศิรินญา แสงอรุณ     
10   621620111 นางสาวสุรีรัตน์ อ่อนวัน     
11   621620112 นางสาวสุชาดา พันธุ์งิ้ว     
12   621620113 นายธนดล ศรีภูธร     
13   621620115 นางสาวจิราพัชร ชัยลอม     
14   621620116 นายดนุพนธ์ บุญปลอด     
15   621620117 นายธนกฤต ดอกสันเทียะ     
16   621620118 นายธเนศ ใจตรง     
17   621620119 นางสาวกิ่งดาว พิสัตย์     
18   621620120 นายอิทธิฤทธิ์ ศรีโตนด     
19   621620121 นายณัฐวัฒน์ เกษมสุข     
20   621620122 นางสาววิชญาดา บัวเผือน     
21   621620123 นางสาวสุพัตตรา จากมะพลับ     
22   621620124 นางสาววรัญญา แสงเมล์     
23   621620125 นายนพดล สุริยนต์     
24   621620126 นางสาวปวันรัตน์ อ่วมดี