มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6216201   สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ