มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6216202   สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621620201 นายธนกฤต รอดหิรัญ     
2   621620202 นางสาวกาญจนา ภูกันแก้ว     
3   621620203 นางสาวณัฏฐ์นรี พาต่อ     
4   621620204 นายพัชรดนัย หายหัดถี     
5   621620205 นางสาววิสสุตา กลิ่นชะเอ็ม     
6   621620206 นายกฤษฎา ฉัตรชัยสุริยา     
7   621620207 นางสาวสิรินทิพย์ สุภา     
8   621620208 นางสาวสุภัสรา ใจรักคำเชิดชู     
9   621620209 นางสาวสุพรรษา คำศรี     
10   621620210 นางสาวธีริศรา สุบินมิตร์     
11   621620211 นางสาวจุฑามาศ นางคำ     
12   621620212 นางสาวกรรณิกา กองแก้ว     
13   621620213 นายจิรสิน หนองเอี่ยน     
14   621620214 นางสาวณัฐสุดา แสนกาษา     
15   621620215 นางสาวลลิตา วงษ์ษาจุ้ย     
16   621620216 นายนพดล เจริญศักดิ์     
17   621620217 นางสาวชนาธร บุญเฉลิม     
18   621620218 นางสาววนัสนันท์ กาฬภักดี     
19   621620219 นายชุมพล เกษกำจร     
20   621620220 นายกวิน สินสมบัติ     
21   621620221 นางสาวบุญยานุช มูลเดช     
22   621620222 นางสาวสิรินภา แซ่เรือง     
23   621620223 นายธนาวุฒิ สังข์ทรัพย์     
24   621620224 นายกฤษฎา มีศรี     
25   621620225 นายพลกฤษณ์ พะยอม     
26   621620226 นางสาวรัตนาภรณ์ อ่อนสมสวย