มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6217201   สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621720101 นายศุภกร ไชยโยธา     
2   621720102 นายสหโชค ถมอินทร์     
3   621720103 นายชาญชล วงษ์ต๊ะ     
4   621720104 นางสาวปาริชาติ บุญมีฤทธิ์     
5   621720105 นายชนม์สวัสดิ์ เสวี     
6   621720106 นายภิวัฒน์วงศ์ แก้วเจริญ     
7   621720107 นายกฤษฎา เซี่ยงหลิว     
8   621720108 นายธนัญชัย นิลกลาง     
9   621720109 นายพีรพัฒน์ พิลา     
10   621720110 นางสาวอภิญญา ดีเพียร     
11   621720111 นายออย ต๊ะวงค์     
12   621720112 นายธนัช นันสันเทียะ     
13   621720113 นายกฤษณะ พันธ์พุทธ     
14   621720114 นางสาวณัฐกุล พรมหาญ     
15   621720115 นายบุญเสริม กลิ่นซ้อน     
16   621720116 นายศุภโชค ทับแก้ว     
17   621720117 นายธีรพล กุลนาดา     
18   621720118 นายณตศพล วัฒนาสมบัติกุล     
19   621720119 นายกนิษฐ์ โพธิ์จันทร์     
20   621720120 นายชัยพัฒน์ ลิมปกุล     
21   621720121 นางสาวกัญปวี สุขเจริญ