มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6217202   สาขาวิชา เทคโนโลยีพลังงาน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621720201 นายโกศล เอี่ยมลออ     
2   621720202 นางสาวขวัญจิรา จันทร์เสน     
3   621720203 นางสาวกนกวรรณ จันทร์เสน     
4   621720204 นายณัฐพล ก้านจันทรฺ์     
5   621720205 นายมณฑล มีโพธิิ์     
6   621720206 นางสาวอำพวัลย์ สีหาวงษ์     
7   621720207 นายยุทธศาสตร์ ตามกระโทก     
8   621720208 นายพีรพล บุญทา     
9   621720209 นางสาวชลิตา แจ่มจันทร์     
10   621720210 นายกิตตินันท์ แจ้งกระสัน