มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6217203   สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621720303 นางสาวสไบทิพย์ สุทธิวงศ์     
2   621720304 นายณัฐชยา แก่นไม้หอม     
3   621720305 นายอายุวัต บดีรัฐ     
4   621720306 นางสาวกรกช ตะติยะ     
5   621720307 นางสาวจีรัชยา ตะวงษา     
6   621720308 นางสาวเบญญาภา เจริญทวีอนันต์     
7   621720309 นางสาวภูริดา คงดี     
8   621720310 นางสาวนัสฐพร สาสุข     
9   621720311 นางสาวจิตติมา จันทร์สารี     
10   621720312 นางสาวอทิตยา วัฒนจันทร์