มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6217204   สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621720401 นายพลวัต บุญยืน     
2   621720402 นายศดานันท์ เปลี่ยนแปลก     
3   621720403 นายนาซี บัวบาง     
4   621720404 นายจีรพัฒน์ เณรตาก้อง     
5   621720405 นางสาวสุกัญญา ตันใจ     
6   621720406 นางสาวสุภาวดี จำนงค์     
7   621720407 นางสาวสุธิดา เอี่ยมสอาด     
8   621720408 นายจิรายุทธ ยศอาลัย     
9   621720409 นางสาวลัดดาวัลย์ สวัสดี     
10   621720410 นางสาวอรุณ สักลอ     
11   621720411 นายปรัชญา ทองตา     
12   621720412 นายแสตมป์ สมทรัพย์     
13   621720413 นายธีระศักดิ์ ไชยมาตร์     
14   621720414 นายธีรัตน์เทพ ผ่องแผ้ว