มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6217205   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ