มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6218201   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ