มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6218201   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621820101 นายอภิชาติ จาสุ     
2   621820102 นางสาวณิชากร ฉลองนุกุล     
3   621820103 นางสาวอรทัย โกวิทกิตติกุล     
4   621820104 นายเมธัส คำบรรลือ     
5   621820105 นายอนุรักษ์ ทองดี     
6   621820106 นางสาวกาญจนา สุมาลี     
7   621820107 นางสาวทัศนีย์ คงสมทรง     
8   621820108 นางสาวพีรดา น้อยคำอ้าย     
9   621820109 นายอนุชิต มีครไทย     
10   621820110 นางสาวรัตนาภรณ์ เดชะผล     
11   621820111 นางสาวสุนิสา นารอด     
12   621820112 นางสาวพุทธิดา ดีกัน     
13   621820113 นายณัฐวุฒิ ตุ่นคำ     
14   621820114 นางสาวสุรีมาศ ทะวิน     
15   621820115 นางสาวจิรชยา สุขอาภรณ์     
16   621820116 นายมนสิการ จันทร์กอง     
17   621820117 นางสาวชลิตา ขวัญพรม     
18   621820118 นางสาวสริตา สิงห์รอ     
19   621820119 นางสาวชลธิชา ทั่งทอง     
20   621820120 นางสาววรัญญา พุ่มพวง     
21   621820121 นางสาวทิพวรรณ เจริญ     
22   621820122 นางสาวกัญญารัตน์ แสนดี     
23   621820123 นางสาวปานชีวรรณ โค้วเจริญ     
24   621820124 นางสาวนันทวัน กล้าหาญ     
25   621820125 นางสาวกัลยา อ่วมสถิตย์     
26   621820126 นางสาววีรยา ภู่ทอง     
27   621820127 นางสาวนิภา มณีเขียว     
28   621820128 นางสาวชุติกาญจน์ เสือบุญมี     
29   621820129 นายรัชชานนท์ ชูชื่น     
30   621820130 นางสาวนันทิชา ดำรงพานิชชัย     
31   621820131 นายวรัญชิต อินทรสุริยวงศ์     
32   621820132 นางสาวจารุวรรณ โพธิ์กรอง     
33   621820133 นายณรงค์วิทย์ ศิลาเงิน