มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6218202   สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621820201 นายธนาธร คุณสิงห์     
2   621820202 นายลิมปพัฒน์ หุ่นลาย     
3   621820203 นายฐิตินันท์ ก้อนทอง     
4   621820204 นายจิรวัฒน์ บุญทอง     
5   621820205 นายปิยะพงษ์ สิงห์แพ     
6   621820206 นางสาวสุธาทิพย์ อินทพงษ์     
7   621820207 นางสาวอธิศรี มธุรส     
8   621820208 นางสาวชนิดา ปิ่นใจ     
9   621820209 นางสาวนริศรา สิทธิเวช     
10   621820210 นายณัฐมน บริวาทย์     
11   621820211 นายพันธกาณต์ รุ่งหมี     
12   621820212 นางสาวพุทธสร ฟองสูงเนิน     
13   621820213 นางสาวพรนภา เดื่อทอง     
14   621820214 นายวิชชากร เริงชัยภูมิ     
15   621820215 นางสาวอุศมา แซ่เดี่ยว     
16   621820216 นายชลสิทธิ์ อินทรเกษม     
17   621820217 นางสาวถาวรีย์ พึ่งพัฒน์     
18   621820218 นางสาวพิมวรรณ จันเปรม     
19   621820219 นางสาวสุกัญญา ทองเครือ     
20   621820220 นายธนาวัฒน์ ท้าวแข็ง     
21   621820221 นางสาวเปรมกมล อ่อนสาคร     
22   621820222 นางสาวสุภัสสรา เอี่ยวเฮ็ง     
23   621820223 นายวัชรพล ศรีแก้ว     
24   621820224 นายธนพล จันทร์อิ่ม     
25   621820225 นางสาวพัชมล เขื่อนแก้ว     
26   621820226 นางสาวพิชชา นุ่มคง     
27   621820227 นางสาวเจนจิรา นาคพันธ์     
28   621820228 นายปิติ เข็มม่วง     
29   621820229 นายชนะชล ปัญญาสา     
30   621820230 นางสาวรุ่งธิวา โฉมงาม     
31   621820231 นางสาวอัญฌิมา ทับเล็ก     
32   621820232 นายนัฐพงษ์ ภางาม     
33   621820233 นางสาวน้ำทิพย์ น้ำเต้าไฟ     
34   621820234 นางสาววิยดา ดำทรัพย์     
35   621820235 นางสาวพลอยพรรณ พวงบุปผา