มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6219201   สาขาวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   621920101 นางสาวธิดา กาญจนะจันทร์     
2   621920102 นางสาวณัชชา ไตรทิพย์ชาติสกุล     
3   621920103 นางสาวรวงข้าว ผาดี     
4   621920104 นางสาวนาตยา กันแลบ     
5   621920105 นายธนบัติ ฤทธิ์ธำรง     
6   621920106 นางสาวอาภาพร ภูผาขวัญแก้ว     
7   621920107 นายธันยบูรณ์ ยอดเรือน     
8   621920108 นางสาวกมลวรรณ จักรแก้ว     
9   621920109 นางสาวสมฤทัย พันธุ์ทอง     
10   621920110 นายนลธวัธ บุญวงค์     
11   621920111 นางสาวศุภานุช เลาหพิบูลรัตนา     
12   621920112 นายณัฐพงศ์ เมธาสถิตย์     
13   621920113 นางสาวณัฐวรรณ ประพัตร     
14   621920114 นางสาวอรทัย วงศ์ธีรภาพ     
15   621920115 นางสาวขวัญทิพย์ ปานจักร์     
16   621920116 นายธนกรณ์ จ้อยม่วง     
17   621920117 นางสาวกุลนิภา กลิ่นเพ็ญ     
18   621920118 นายศิริวุฒิ สอนอ่อน