มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6219201   สาขาวิชา วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ