มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6253201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   625320101 นายธนิสร คำเมฆ     
2   625320102 นายภาคภูมิ ธรรมใจ     
3   625320103 นายสิรภพ ตาแก้ว     
4   625320104 นายจิตริน พรมมา     
5   625320105 นายไกรวิชญ์ ลังกาวงค์     
6   625320106 นายธนา กาเหมือยวงษ์     
7   625320107 นายนฤปนาท หม่อนปูจา     
8   625320108 นายวรเมธ ต๊ะอ้าย     
9   625320109 นายธนภูมิ สิทธิกาย     
10   625320110 นายสุรเสกข์ อุ่นใจ     
11   625320111 นายพีระพงษ์ บัวเกตุ     
12   625320112 นางสาวยุวธิดา คำรินทร์     
13   625320113 นายภูมิธีร์ อิสริยะวิญญู     
14   625320114 นายวรายุทธ หมี้แสน     
15   625320115 นายสุวสันต์ อินต๊ะยา     
16   625320116 นายมหศักดิ์ มะโนปัน     
17   625320117 นางสาววิลาสินี นาชัย