มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6253201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ