มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6254201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   625420101 นายชนะชล ประเสริฐสิทธิ์     
2   625420102 นางสาวพรชิตา นิติโภคิน     
3   625420103 นายสหัสวรรษ พุทธิวงศ์     
4   625420104 นางสาวปทิตตา วรพาอารีกุล     
5   625420105 นางสาวนภัสร สายทองแท้     
6   625420106 นางสาวอรพิน แก้วหล้า     
7   625420107 นางสาวกุสุมา สานอินสี     
8   625420108 นายภานุรักษ์ อ่วมปิ่น     
9   625420109 นายเอกรินทร์ ตรัยฌาณกุล     
10   625420110 นายฐปนนท์ กันหา     
11   625420111 นายปรินทร บุญประเสริฐ     
12   625420112 นายณัฐชัย จันแก้วปง