มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6254201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ