มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6254203   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   625420301 นางสาวสุภัสสร เจริญผลิตผล     
2   625420302 นางสาวอังคณา พลากร     
3   625420303 นางสาวบุณยาพร พิชิตบรรพต     
4   625420304 นางสาวณัฐวรรณ เครือคำอ้าย     
5   625420305 นายสุวรรณภูมิ ทองโสภณ     
6   625420306 นางสาวณิฐินันท์ ดีต่าย     
7   625420307 นางสาวลิ้นจี่ -     
8   625420308 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองพิมาย     
9   625420309 นายสรยุทธ น้อยรักษา     
10   625420310 นายวิชาญ มลิลา     
11   625420311 นายเจตพล ใจเครือ     
12   625420312 นายชนะภัย การังใจ     
13   625420313 นางสาวอรพรรณ พุทธิกานนท์     
14   625420314 นายเมธี กาญจนเลื่องลือ     
15   625420315 นายต้น แก้วตินะ     
16   625420316 นางสาวสุทธิสา อินทร์อำพร     
17   625420317 นายจตุพร เนียมพา     
18   625420318 นางสาวณัฐธิดา -     
19   625420319 นางสาวกชกร พานทอง     
20   625420320 นางสาวสุดารัตน์ นารีรัตน์สกุล     
21   625420321 นางสาวอารยา ไก่แก้ว     
22   625420322 นางสาวสุทธิดา คุมพล     
23   625420323 นางสาวดวงฤทัย ใจนิ่ว     
24   625420324 นายอนุชา รุกันทา     
25   625420325 นางสาวกนกพร จันตา     
26   625420326 นายธนเดช จี๋คีรี     
27   625420327 นางสาวธารารัตน์ จันแสง     
28   625420328 นางสาวชบา เจริญมิตรญาติ