มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6254204   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   625420401 นางสาวสิรีกานต์ คามณีวงศ์     
2   625420402 นางสาวอลิษา กองมี     
3   625420403 นายสกรรจ์ ปุกราชา     
4   625420404 นายชวิศ บูลย์ประมุข     
5   625420405 นายวงศธร คงหิรัญ     
6   625420406 นายสุรยุทธ์ ศรีมณีกิจ     
7   625420407 นายอาฟัส     
8   625420408 นางสาวอุมาพร โปวิจัย     
9   625420409 นายกฤษณพล พูลศิริ     
10   625420410 นายปฏิภาณ แสงอรุณ     
11   625420411 นายประกาศิต สีเทียน     
12   625420412 นายพงศกร เอื้องหมี     
13   625420413 นางสาวนิรมล กล่อมบาง     
14   625420414 นายสุรเดช วะลา     
15   625420415 นางสาวเณศรา แซ่กี้     
16   625420416 นายสกนธ์ เดชขจรชัย     
17   625420417 นายอภิรักษ์ -     
18   625420418 นางสาวฮานีฟา     
19   625420419 นางสาวณัฐชนิดา รัตมูล     
20   625420420 นายสุเทพ -     
21   625420421 นายธิติเวทน์ เกตุสาคร     
22   625420422 นางสาวศศิกานต์ ถิ่นนคร     
23   625420423 นางสาวสุดารัตน์ ต๊ะสุ     
24   625420424 นายอนุวัฒน์ แสงทอง     
25   625420425 นายชัยมงคล ชัยชนะโยธินวัชร     
26   625420426 นางสาวเวธกา นะทา     
27   625420427 นางสาวสุธาวัลย์ แสงราช     
28   625420428 นายเฮซาน -     
29   625420429 นายวรพงษ์ -     
30   625420430 นายคุณัชญ์ หงษ์นคร