มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6254302   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ