มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6255201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   625520101 นางสาวน่อกะยุพอ อรอุมาไพร     
2   625520102 นางสาวศิริมา บุญเลิศรักษ์     
3   625520103 นางสาวธันย์ชนก จักรอินทร์     
4   625520104 นางสาวจิรวรรณ หิรัญรัตน์     
5   625520105 นางสาวชลธิชา จิตรนอก     
6   625520106 นางสาวชลณิชา เก้อขัน     
7   625520107 นางสาวภาวิดา แซ่ม้า     
8   625520108 นางสาวโสภิดา ตาคำ     
9   625520109 นางสาววรราภา ยาวิระ     
10   625520110 นางสาวนริศรา เถื่อนแก้ว     
11   625520111 นางสาวปาลินี จันธิดา     
12   625520112 นางสาวฤทัยวรรณ ปันเขียว     
13   625520113 นางสาวสิตานันท์ เที่ยงเอม     
14   625520114 นายรัฐวิทย์ คามณีวงศ์     
15   625520115 นางสาวอะซีซา     
16   625520116 นางสาวอารียา ราชจริต     
17   625520117 นางสาววันดี วงศ์โบบุญ     
18   625520118 นางสาวณิชกานต์ กรินีตระกูล     
19   625520119 นางสาวปารณีย์ หลวงแก้ว     
20   625520120 นางสาวฐิติกา สดใสหนองเขียว     
21   625520121 นางสาวมลฤดี     
22   625520122 นางสาวมนธิรา -     
23   625520123 นางสาวสุวิมล ค้ำชูลาภเขต