มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6255301   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   625530101 นางสาวเนตรนภา แววกระโทก     
2   625530102 นางสาวธวัลกร เครือคำวัง     
3   625530103 นางสาววิไลลักษณ์ มโนทิพย์เจริญ     
4   625530104 นางสาวกชพรรณ ทิมาวงษ์     
5   625530105 นางสาวบุษกร เพ็ญชลาลัย     
6   625530106 นางสาวกันตยา คีรีถิรกุล     
7   625530107 นางสาวกัณฐิกา เจษฎากุลอนุชิต     
8   625530108 นางสาวสุภารัตน์ เตจ๊ะวงศ์     
9   625530109 นางสาวจุไรรัตน์ ทรัพย์สิงขร     
10   625530110 นางสาวสุภาพร เทพโส     
11   625530111 นางสาวปนัดดา กันทะจ๋อม     
12   625530112 นางสาวขวัญ     
13   625530113 นางสาวนุชรี อินทะวงค์     
14   625530114 นางสาวนัชชา ก๋าแก่น     
15   625530115 นางสาวญาสุมินทร์ อินทร์แก้ว     
16   625530116 นางสาววราพร ไชยเลิศกุลพนา     
17   625530117 นางสาวพิชชาภา ทารินทร์     
18   625530118 นางสาวราโมน่า สกุลเดชสำราญ     
19   625530119 นางสาววิสุดา ปัญญา     
20   625530120 นางสาวจิระภา ขวัญจอม