มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6258201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   625820101 นางสาวยุพาพร ขุนห้วยแสม     
2   625820103 นางสาววิภาวรรณ สันติอรุโณทัย     
3   625820104 นายวีระพงศ์ สุขจะ     
4   625820105 นายนพกร กันกา     
5   625820106 นางสาวจุฑามณี ถาตุ้ย     
6   625820107 นางสาวภัทรินทร์ ดิลกโรจน์     
7   625820108 นายปรรณพัฒน์ พรมปิง     
8   625820109 นายวีรยุทธ อินต๊ะน่าน     
9   625820110 นายธีระศักดิ์ แสงสุวรรณ์     
10   625820111 นายศรายุทธ นันทะชัย     
11   625820112 นางสาวจรรยพร ปัญญา     
12   625820113 นายภูวรินทร์ ทิน้อย     
13   625820114 นายณัฐวุฒิ นันทหาร     
14   625820115 นายกฤตภาส แดงสว่าง     
15   625820116 นายนิชนันท์ ยะธิเป็ง     
16   625820117 นายอดิศักดิ์ หมู่ปัน     
17   625820118 นางสาวยุพาภรณ์ กามิน     
18   625820119 นางสาวปณิตา ล่าปันตัน     
19   625820120 นายปริญญา ต่าน้อย     
20   625820121 นางสาวอาชา ไม่มีนามสกุล     
21   625820122 นางสาวศิราณี เนียมทัง     
22   625820123 นางสาวณัฐวรรณ นันตา     
23   625820124 นางสาวสุพรรษา ยานะ     
24   625820125 นายอำนวย ทวีจิตกรกุล     
25   625820126 นางสาวพัชลิตรา วงษ์หาญ     
26   625820127 นายปริทัศน์ คำพลอย     
27   625820128 นายณัฐกฤษณ์ ก้อนจะรา     
28   625820129 นางสาวอังคณา ผาสูงเนิน     
29   625820130 นางสาวสุธาลินี สุจริต     
30   625820131 นางสาวกัญชพร คชเดชาชัย     
31   625820132 นางสาวจันจิรา ปะระวันนา     
32   625820133 นางสาวลลิตา วันปลั่ง     
33   625820134 นายทนงศักดิ์ ปังกัมปนาท     
34   625820135 นายณัฐพงศ์ ตาแว่น     
35   625820136 นายเสฎฐวุฒิ แสนนรินทร์     
36   625820137 นายธนวัตน์ บุญปัน     
37   625820138 นางสาวธิดาเดือน แสงสว่างวัฒน์     
38   625820139 นางสาวกัณฐิกา ใจหล้า     
39   625820140 นายรักษิต ครองกาดแก้ว     
40   625820141 นางสาวปนิดา ก๋าใจยา     
41   625820142 นางสาวอรุณี สีนิ้วงาม     
42   625820143 นางสาวดวงกมล วงสาแก้ว     
43   625820144 นางสาวกมลวรรณ ก๋องป๊ก     
44   625820145 นางสาวปาริฉัตร คีรีคำรณ     
45   625820146 นายเรืองชัย ทรัพย์ขุนดอน     
46   625820147 นายรัฐนันท์ มั่นเหมาะ     
47   625820148 นางสาวบุษบา ใจปันทา     
48   625820149 นางสาวณัฐมนต์ ปั้นทอง