มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6258201   ภาคปกติ (แม่สอด) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ