มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511201   สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120102 นางสาวพรพรหม แสนวงค์คำ     
2   651120103 นางสาวชลธิชา ปึงสุนันท์     
3   651120104 นางสาววราภรณ์ ดลใจคณาทรัพย์     
4   651120105 นางสาวพัชรินทร์ กองสง     
5   651120106 นางสาวจุฑามาศ สวนห้วยไพร     
6   651120107 นางสาวจิราภรณ์ หมายดี     
7   651120108 นางสาวภัสสร ก้านจันทร์     
8   651120109 นางสาวชนิตา ชอบฉิมพาลี     
9   651120110 นางสาวฟ้าประทาน ผาโพธิ์     
10   651120111 นางสาวภรณ์นิภา ตินทอง     
11   651120112 นางสาวดุจดาว พุฒลา     
12   651120113 นางสาวปรียากร สูบุญ     
13   651120114 นางสาวณัฐณิชา สุทธิวิลัย     
14   651120115 นางสาวสุพิชชา เนื่องพุ่ม     
15   651120116 นางสาวเบญจาภา โพธิ์ประสพโชค     
16   651120117 นางสาวณัฐรินีย์ ไชยทองเครือ     
17   651120118 นางสาวเสาวภา เฉลิมเจริญกุล     
18   651120119 นางสาวสายธาร พลแก้ว     
19   651120120 นางสาวสโรชา ศรีไสวการะเกด     
20   651120121 นางสาวสุภัสสรา รักสุข     
21   651120122 นางสาววิภาดา ภาสดา     
22   651120123 นางสาวปนัดดา สืบเพ็ง     
23   651120124 นางสาวศิลาลักษณ์ หนูชัย     
24   651120125 นางสาวกุลปริยา เครืออยู่     
25   651120126 นางสาวฟลดา มโนมัย     
26   651120127 นางสาวพัชรินทร์ จะนู     
27   651120128 นางสาววรารักษ์ เทพลักษณ์     
28   651120129 นางสาวอนิตยา พูลสมบัติ     
29   651120130 นางสาวธัญญาเรศ กุลศรี