มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511202   สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120201 นางสาวฐิติพร ไชยยงค์     
2   651120202 นางสาวพิมพลภัทร เชื่อมชิต     
3   651120203 นางสาวธนิสา ตระการดลชัย     
4   651120204 นางสาวธมลวรรณ แก้วอ่อง     
5   651120205 นางสาวนภัสสร รัตนบดี     
6   651120206 นางสาวนิธิวดี กกขุนทด     
7   651120207 นางสาวสุปรียา คำลือ     
8   651120208 นางสาวธีรกานต์ เรียนตัน     
9   651120209 นางสาวปาวีณา เพชรเอือง     
10   651120210 นางสาววรัญญา แย้มแสง     
11   651120211 นางสาวสุภาพร ท้าววงศ์     
12   651120212 นางสาวจิตรลดา พรหมสุข     
13   651120213 นางสาวอรอุมาวดี ชุ่มเพี้ยน     
14   651120214 นางสาวธราธาร ทองฤทธิ์     
15   651120215 นางสาวณัฎฐณิชา คล้ายโต     
16   651120216 นางสาวหนึ่งฤทัย บูชาคุณธรรม     
17   651120217 นางสาวสุจิตรา แตงอ่อน     
18   651120218 นางสาวเสาวณีย์ บัวบูชากุล     
19   651120219 นางสาวนงคราญ ฉัตรชมพูชวริน     
20   651120220 นางสาวสุกัญญา ประพัตสร     
21   651120221 นางสาวกัญญาวีร์ แสงอัมพร     
22   651120222 นางสาวสุภาภรณ์ ดรรชนีหิรัณ     
23   651120223 นางสาวศุภวรรณ ถวิลชาวไร่     
24   651120224 นางสาวกัญญาณัฐ ทับผึ้ง     
25   651120225 นางสาวตะวันฉาย แทนงิ้ว     
26   651120226 นางสาววิรุฬห์รัตน์ ปรางวิรุฬห์     
27   651120227 นางสาวกันต์ฤทัย วรรณวงศา     
28   651120228 นางสาวปาณิศา ชนชีวารัตน์     
29   651120229 นางสาวดรุณี คีรีชนากุล