มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511203   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120301 นางสาวรัตนาวรรณ ลึกถาวร     
2   651120302 นายสิทธิพร ขวัญใจชาวไกรลาศ     
3   651120303 นางสาวญานิศา ชัยมาส     
4   651120304 นายสุภาษิต พินแย่ง     
5   651120305 นายสมภพ กล่ำศรี     
6   651120306 นางสาวฐิติรัตน์ ต่องสุนทร     
7   651120307 นางสาวมนัสนันท์ มีระหาญ     
8   651120308 นางสาวเสาวลักษณ์ ตรีอินทอง     
9   651120309 นางสาวปานรพี การินทร์     
10   651120310 นางสาวนภัสสร เอี่ยมเผ่าจีน     
11   651120312 นางสาวอินถวา พุดซ้อน     
12   651120313 นายนราวิชญ์ ธรรมมา     
13   651120314 นางสาวสุพรรษา โอแจ่ม     
14   651120315 นางสาวณิฌารัตน์ เกษกุล     
15   651120316 นายมอส -     
16   651120317 นางสาวปทุมพร พุฒิชัยคีรี     
17   651120318 นายชัชพงศ์ ม่วงป่า     
18   651120319 นางสาวจิดาภา สมจิตชมไพร     
19   651120321 นางสาวเปรมฤทัย ชานวาทิกตระกูล     
20   651120322 นางสาวลัทธวรรณ แย้มหมื่นอาจ     
21   651120323 นางสาวสุพิชชา พลาพล     
22   651120324 นางสาวณิชาภัทร สนเอี่ยม     
23   651120325 นางสาวนลินทิพย์ คล้ายทอง     
24   651120326 นางสาวพินณิชา เมืองทอง     
25   651120327 นางสาวพัทธมน ภัทรธาราธร     
26   651120328 นางสาวนริศรา มาน้อย     
27   651120329 นายสายชล มาทะ