มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511204   สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120402 นายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท     
2   651120403 นางสาวพัชราภา โมลาลาย     
3   651120404 นางสาวณัฐรดี บัวฉิม     
4   651120405 นางสาวสุกานดา ภาคภูมิ     
5   651120406 นางสาวฐานิตา พึ่งม่วง     
6   651120407 นางสาวอรณิชา ห้วยหงษ์ทอง     
7   651120408 นายธนกร ชูชื่น     
8   651120409 นางสาวพรจรัส ทุนพิรัตน์     
9   651120410 นางสาวเจียระไน ต๋าคำ     
10   651120411 นางสาวฐดาวรรณ แสงแก้ว     
11   651120412 นางสาวพรนภา ติบบุ้ง     
12   651120413 นางสาวปาริดา เที่ยงทัน     
13   651120414 นางสาวกัลยาณี วิมล     
14   651120415 นางสาวปานไพลิน คำบรรลือ     
15   651120416 นางสาวสุธิดา อุ่นศรี     
16   651120417 นางสาวชนาภา ไชยรัตน์     
17   651120418 นายสันติภาพ ดอนจันทร์ไพร     
18   651120419 นางสาวโยษิตา อินเขียว     
19   651120420 นางสาวณัฐณิชา อู่ตุ้ม     
20   651120421 นางสาวสุดารัตน์ อ่อนคำ     
21   651120422 นางสาวสินิทรา ถมทอง     
22   651120423 นางสาวกัญญารัตน์ พลสวัสดิ์     
23   651120424 นายสุรเชษฐ์ เฉิน     
24   651120426 นางสาวฐปกานต์ อินอ๋อม     
25   651120428 นางสาวชลธิชา ทองลอย     
26   651120429 นายภูริช คล้ายคลึง     
27   651120430 นางสาวปรีดีญากร ประดิษฐนุช     
28   651120431 นายโยธิน สีดานุช     
29   651120432 นายพนัชกร เรืองนุกูล     
30   651120433 นายธนโชติ แซ่ท้าว