มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511205   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120501 นางสาวนงนภัส เสรีรัฐ     
2   651120502 นางสาวพิมพ์มาดา ชูชื่น     
3   651120503 นางสาวพันธ์นภา ทองเนตร     
4   651120504 นางสาวณัฐกมล พินธุ     
5   651120505 นางสาววิมลรัตน์ สิทธิโชค     
6   651120506 นางสาวภริดา จันทร์ฝุ่น     
7   651120507 นายยุรนันท์ ศรีคชไกร     
8   651120508 นายจักริน นิยมชน     
9   651120509 นางสาวพิชามญชุ์ โคตรทา     
10   651120510 นางสาวสุกัญญา อาจอาสา     
11   651120511 นางสาวศุภราทิพย์ ภู่วิไล     
12   651120512 นางสาวนันท์นภัส บัวผัน     
13   651120513 นางสาวณัฐนัน ทับทิมทอง     
14   651120514 นางสาวชวัลรัตน์ นะคะจัด     
15   651120517 นางสาวพนิตา อยู่เย็น     
16   651120519 นางสาวพิมพ์ศร นาคพงษ์     
17   651120520 นางสาวจันทกานต์ ภู่ระหงษ์     
18   651120522 นางสาวพัชราภา เสรีแป๊ะ     
19   651120523 นายไชยวัฒน์ แก้วมุง     
20   651120524 นายวีระสิทธิ์ คำมา     
21   651120526 นายอภิชาติ ชุมคำน้อย     
22   651120527 นายวีรภัทร มีศิริ     
23   651120528 นางสาวญาณิศา แหวนจีน     
24   651120529 นางสาวพรนัชชา สุคง     
25   651120530 นางสาวสุวิภา โชคเจริญ     
26   651120531 นายภูผา สังข์ศิริ     
27   651120532 นางสาวลลนา เจริญนนทสิทธิ์     
28   651120533 นางสาวกัลยา ศรีแสนเมือง     
29   651120534 นายตรรกวิท สังข์เมือง