มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511207   สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120701 นายธีรศักดิ์ ปุยฝ้าย     
2   651120703 นางสาวระพีพรรณ กุมภาพันธ์     
3   651120704 นางสาวพิมพ์ธิดา ใจดำ     
4   651120706 นางสาวกรกฎ เอี่ยมสารี     
5   651120708 นางสาวสุนันทา ขอนทอง     
6   651120709 นางสาวน้ำฝน ปะระทัง     
7   651120710 นางสาวอัญชิสา ไหววิจิตร     
8   651120712 นางสาวญาณิศา อุ่นสมัย     
9   651120713 นางสาวปริศนา ธรรมทักษา     
10   651120714 นายพงศกร สุ่มสาย     
11   651120715 นางสาวญาตาวี บุตรพรมธิราช     
12   651120716 นางสาวพีระพร กลิ่นกุหลาบ     
13   651120717 นางสาวจิรนันท์ เชื้อวงค์     
14   651120718 นางสาวศศิธร ผิวผ่อง     
15   651120719 นางสาวขวัญข้าว บุญเกิด     
16   651120720 นางสาวนะเม -     
17   651120721 นางสาวสิญาพร จันทร์เส็ง     
18   651120722 นางสาวสุพัตรา พุ่มพวง     
19   651120723 นางสาวภาขวัญ ยิ้มประดิษฐ์     
20   651120724 นายนพรัตน์ กุลคิด     
21   651120725 นายธีรภัทร์ สังข์ทอง     
22   651120726 นางสาวดลนภา ศรีสอน     
23   651120727 นายรชต กาวิใจ     
24   651120728 นางสาวศิรประภา ชมสา     
25   651120730 นางสาวยุพเรศ เกตุแย้ม     
26   651120731 นางสาวกรพินธ์ ขอนทอง     
27   651120732 นางสาวปริมชญาดา จองรัมย์     
28   651120733 นางสาวปฐิพร ปานคำ     
29   651120734 นางสาวจุฑาทิพย์ งามดี     
30   651120735 นายธนพล ทองดอนเหมือน