มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511208   สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120801 นางสาวนภาพรรณ ชุณหรัชพันธุ์     
2   651120803 นางสาวสุมิตรา พรหมจรรย์     
3   651120804 นายสุรยุทธ พรมจันทร์     
4   651120805 นายจักรพงษ์ ทองอัญชา     
5   651120806 นางสาวนฤภรณ์ สิงห์สร้อย     
6   651120807 นางสาวมาลัย จิตมณี     
7   651120809 นางสาวชนาพร บุตรอ่วม     
8   651120810 นางสาวก้องนภา ทรัพย์อยู่     
9   651120813 นางสาวศุภลักษณ์ ชุมภูธิ     
10   651120814 นางสาวณัฐกานต์ โอสา     
11   651120815 นายพีรภัทร รัชตโชติ     
12   651120816 นายชินวัตร กาเรียน     
13   651120817 นางสาวธีรภรณ์ ครองวิลาศ     
14   651120818 นายอนันตยศ คำหอม     
15   651120820 นายจารุภัทร จันทะบัตร     
16   651120822 นางสาวรามาวดี ทนุเดชคิรี     
17   651120823 นางสาวจีระนันท์ อินทนนท์     
18   651120824 นายอดิศร เขียวสองห้อง     
19   651120825 นางสาวฐิติพร เนียมก้อน     
20   651120826 นางสาวศิริมาศ ชูทอง     
21   651120827 นางสาวมัทรี เเสนเพียรดี     
22   651120828 นางสาวกมลลักษณ์ คมสันต์     
23   651120829 นางสาวนันท์นภัส สนทอง     
24   651120830 นางสาวกันทิมา สุขศรีพนา     
25   651120833 นางสาวเกสรา วรรณเสวี     
26   651120834 นางสาวกรรณิการ์ ฉายชัยภูมิ     
27   651120835 นางสาววิชญาดา อินต๊ะภา     
28   651120836 นายธนวัฒน์ ธงชัย     
29   651120837 นางสาวกัลยา เจียมพรมราช