มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511209   สาขาวิชา พลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651120901 นายเสริมสวัสดิ์ ขุมโมกข์     
2   651120902 นายสัภยา หิงคำ     
3   651120903 นางสาวปวีณา หนูเครือ     
4   651120905 นายอนุวัต กาวิละพันธ์     
5   651120907 นายธีรวัฒน์ ถมทอง     
6   651120908 นายนพศักดิ์ ศรีเทียมศักดิ์     
7   651120909 นายสิทธิโชค จันทร์ใส     
8   651120910 นางสาวชวัลลักษณ์ มาอ่อน     
9   651120911 นางสาวณัฐวดี หมวกสังข์     
10   651120912 นายณัฐดนัย วงษ์ปางมูล     
11   651120913 นางสาวสาธิตา จันทร์มาก     
12   651120914 นายนฤพนธ์ มาน้อย     
13   651120915 นายอานนท์ รอดมาลี     
14   651120916 นายฐิติพันธ์ เรียบดี     
15   651120917 นางสาวยุวดี อินมี     
16   651120918 นายภูมิพัฒน์ กิ่งนอก     
17   651120919 นายธีรภพ เกษมี     
18   651120920 นายไอยฤทธิ์ วันวงค์สา     
19   651120921 นายธีรภัทร ฟักทอง     
20   651120922 นางสาววรรณวิภา แสงเพชร     
21   651120923 นายอดิเทพ ธรรมจิตร์     
22   651120925 นางสาวชนาพร โพธิ์ทอง     
23   651120926 นางสาวอรอนงค์ เบ้าคำ     
24   651120927 นายอดิศักดิ์ มาสอน     
25   651120928 นายอนุชา วนาเจือธรรม     
26   651120929 นายณัฐพงค์ จะระนะธัมโม     
27   651120930 นายสุรศักดิ์ บุญไทย     
28   651120931 นายทวีศักดิ์ ขุนเขียว     
29   651120933 นางสาวแพรวณภา จงห่อกลาง     
30   651120934 นายรัฐธรรมนูญ กุลกอม     
31   651120935 นางสาวภรทิพย์ กาญจนะจันทร์