มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6511210   สาขาวิชา ภาษาจีน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   651121002 นางสาวสุนิสา บุญกรณ์     
2   651121003 นางสาววริศรา จุลสราญพงษ์     
3   651121004 นางสาวมัณฑนา มหสถาพร     
4   651121005 นางสาวสุภาวดี บัวตูม     
5   651121006 นางสาวจิราวรรณ โกวิตร์     
6   651121007 นายภัทรดร แก้วบุญช่วย     
7   651121008 นางสาวจุฑารัตน์ ทองแจ่ม     
8   651121009 นางสาวสุนิสา แซ่จ้าง     
9   651121010 นางสาวจิราภา อัตพุฒ     
10   651121011 นายวัชรินทร์ เปี่ยมสุข     
11   651121012 นางสาวปนัดดา เบ้าชะนะ     
12   651121013 นางสาววรวรรณ แซ่หมี     
13   651121014 นางสาวญาดา วิเศษ     
14   651121015 นายกิตติคุณ แหลมแก้ว     
15   651121016 นางสาวแพรชมพู เขื่อนยัง     
16   651121017 นางสาวณิชกานต์ วงศ์ภาณุวิโรจน์     
17   651121018 นางสาวสุชาดา สอจันทึก     
18   651121019 นางสาวณัฐชา งามประเสริฐ     
19   651121020 นางสาวมัลลิกา ล้อมวงษ์     
20   651121021 นางสาวจารุวรรณ พวงสมบัติ     
21   651121022 นางสาวพิมพ์ลดา ทองใบ     
22   651121023 นางสาวเกวลี พามี     
23   651121024 นายธงชัย วนาเฉลิมดง     
24   651121025 นางสาวกนกกร บัวผาย